One arts

Undergraduate Symposium 2021

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

การประชุมทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน

โดยความร่วมมือระหว่าง

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยากาศที่เป็นทางการ รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน

กำหนดการ

กำหนดการใหม่
ระยะเวลาในการดำเนินการ
เปิดรับบทคัดย่อและลงทะเบียน บัดนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานและแจ้งผลพิจารณา 26 มีนาคม 2564
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 21 เมษายน 2564
ผู้นำเสนอส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) 1 มิถุนายน 2564
เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ 31 สิงหาคม 2564

สาขาที่เปิดรับ

ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, พัฒนาชุมชน, ภาษาศาสตร์, ภูมิศาสตร์, มานุษยวิทยา, วรรณคดี, ศิลปกรรมศาสตร์, สังคมวิทยา, สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

  1. ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเครือข่าย ทุกชั้นปี
  2. สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยวหรือประเภทกลุ่มก็ได้ โดยสามารถส่งได้ 1 ผลงาน (กรณีเสนองานเป็นกลุ่ม ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก)
  3. ผู้สมัครส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และนำเสนอผลงานเป็นภาษาตามบทคัดย่อ
  4. ผู้สมัครต้องจัดทำบทคัดย่อ ตามรูปแบบที่โครงการกำหนด ตามรายละเอียดในเว็บไซต์

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)  ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที

ผลงานฉบับเต็ม

  • การจัดเตรียมผลงานฉบับเต็ม

  • รายละเอียดการจัดเตรียมผลงานฉบับเต็ม


  • ดาวน์โหลด Template ผลงานฉบับเต็ม

ติดต่อ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

onearts2021su@gmail.com