รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ One Arts Undergraduate Symposiumภาษาไทย

 1. บทบาท ความเชื่อและพิธีกรรม: กรณีศึกษาคุณพ่อปู่ปากคลองนาขวาง จังหวัดสมุทรสาคร
 2. การนำเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายในสังคมไทย พ.ศ. 2530 – 2540: กรณีศึกษา นิตยสารเกย์ “มิถุนา”
 3. ลักษณะภาษาไทยในไตรภูมิกถาที่ไม่ปรากฏในภาษาไทยสมัยสุโขทัย
 4. ตำนานเมืองเซไล: ภาพสะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 5. เด็กในฐานะเหยื่อของยุคนาซี: การวิเคราะห์ภาพยนตร์เยอรมัน
 6. ประวัติศาสตร์ความคิดมุสลิมในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย พ.ศ.2475-2563: ศึกษาผ่านสถาบันจุฬาราชมนตรี
 7. โลกแห่งพรรณพฤกษา: การศึกษาความหมายของพืชใน ขัปปะ ของอากูตางาวะ รีวโนะซูเกะ
 8. “ภาษาเยอรมันเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ” จากมุมมองของนิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. มุมมองโศกนาฏกรรมในมัทนะพาธา
 10. กระบวนการผสมผสานมโนทัศน์ของคำประสม “หัว” ในภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
 11. การวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำในแวดวงการขายสินค้าออนไลน์
 12. ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเสื้อหลองแดง ในชุมชนคนเมืองบริเวณแจ่มใต้ (ทศวรรษ 2400 – พ.ศ. 2563)
 13. คติความเชื่อประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 14. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมงานศพในชุมชนบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2542-2563
 15. บทบาทของศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ และการปรับตัวทางอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่กรุงเทพฯ
 16. จากบาดแผลของปัจเจกบุคคลสู่ความขัดแย้งทางค่านิยมของสังคมไต้หวันในนวนิยายเรื่อง “ศูนย์รับฝากความเสียใจ
 17. รูปแบบทางพื้นที่และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านยาแผนปัจจุบันของผู้บริการในเขตเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 18. คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย
 19. คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
 20. ตารีอีนา : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน

ภาษาอังกฤษ

 1. Reading the Limit of Economic Representation in Chanthi Deuansavanh’s “The Lottery of Karma”
 2. Cat Domestication in If Cats Disappeared from the World and the Critical Aspect of Cat Human Companion Species
 3. Postcolonial Works and Religious Manuals: The Parallel of Their Structure
 4. The Sexism Experienced by Selected Thai Female Gamers in Online Games
 5. Thai Country Music (Luk Thung): How does it reflect the culture of Thai society?
 6. The Representation of Transwomen in Northeastern Thai Country or Lukthung Songs
 7. A Critical Ecolinguistic Analysis of the Climate Change Discourse in Wannasingh Prasertkul’s YouTube Program “Wannasing Report”
 8. The Current and Future Roles of English in Internationalized Academic Contexts: Thai University Students’ Perceptions
 9. The Problematization of Gender and Racial Stereotypes Towards Asian and Black People in The Rush Hour Trilogy
 10. An Analysis of Non-English Major Students' Use of Google Translate for Translating English Paragraphs or Articles
 11. Unboxing the Culture of Online Mystery Box
 12. Exploring the Voyeuristic Gaze in Thai Mobile Amateur Pornography
 13. The Functions and Meanings of the Thai Word /ʔɛ̀:p/ During 1982 until 2020
 14. Examining the Portrayals of Queer Identities through the Poetic Forms in Billy Merrell’s Vanilla
 15. Language, Sexuality, and Desire in the Thai Titles of Hentai Pornographic Comics
 16. Authenticity of Femvertising Elements in the Femvertising-claimed Ads
 17. Students' preferences on classroom activities and content in third-language conversation lessons
 18. Historicizing Late Meiji era and Taisho Democracy: The historiography of the role of the capitalist, the state and the International environment in shaping the era through Marxist perspective
 19. An Analysis of English Code-mixing and Code-switching in Thai Popular Songs
 20. Perceptions of Undergraduate Students towards Body Shaming in Online Context
 21. Undergraduate Students’ Perceptions Towards Online Studying
 22. Factors Contributing to Success in Learning French as a Foreign Language: A Case study of Undergraduate Business French Major Students of Assumption University
 23. The Rise of Women in Gerwig’s Little Women (2019): Reflection on gender stereotypes and the Beginning of feminist beliefs
 24. Attitudes of Generation Z towards Tattooing: A Case Study of Thailand
 25. Attitudes of Thai Youths towards Asexuality
 26. Motivational Factors of Kasetsart University Student Administrative Board Bangkhen Campus 2020 (KUSAB)
 27. Media’s influence on Thai Female University Students’ Self-Esteem and Body Image Perception
 28. Perceptions of Thai GenZers toward Being Non-Religious
 1. การปนและการสลับภาษาอังกฤษในบทความออนไลน์ของ The Standard Pop
 2. อิทธิพลของการสัมผัสภาษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีต่อการปนภาษาและการสลับภาษาในภาษาไทย : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของหญิงข้ามเพศ (Waria) ในเมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย: กรณีศึกษา ปอเนาะ เปอซันเตร็น วาเรีย อัลฟาตาห์
 4. Landlady’s Friendly Appearance and the Ruthless Nature of Human Hidden Behind in Roald Dahl’s “The Landlady”
 5. The Cruelty of Colonization in Gabriel Garcia Marquez’s “The Sea of Lost Time”
 6. ความเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของสตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 7. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือซีไรต์ในประเทศไทย
 8. การศึกษาการนำเสนอเนื้อหาและกระบวนการเผยแพร่เพลงและใบปลิวเพื่อนำเสนอนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช่วง พ.ศ. 2481 - 2487
 9. การศึกษาแบบรูปการตั้งถิ่นฐาน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม
 10. A Comparative Study of EFL Teachers’ Attitudes in Public and Private Schools towards Inclusive Education
 11. Contextualizing Japanese Sense of Alienation at the Turn of the 20th Century: Answering Nutsume Soseki’s Criticism on Japan’s Impetious Modernization
 12. การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
 13. การศึกษากระบวนการนำเสนอประเด็นปัญหาทางสังคมบนเฟซบุ๊กเพจ (Facebook page) ของขบวนการประชาชนในช่วงปี 2557-2562
 14. WOMEN’S RIGHTS IN JAPANESE SOCIETY: THE CASE STUDY OF #METOO MOVEMENT AND SHIORI ITO
 15. ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวเสฉวน-ฉงชิ่ง
 16. Read for the Blind แอปพลิเคชันจัดการหนังสือเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
 17. โรมในอิตาลี :การสร้างประวัติศาสตร์โรมันในฟาสซิสต์อิตาลี ค.ศ. 1922 - 1943
 18. Marxist Characterization in Dystopian Films: In Time (2011) and Snowpiercer (2013)
 19. ความพึงพอใจในการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกที่บกพร่องทางการเห็น
 20. การขยายความหมายของคำว่า เก่ง ในภาษาไทย
 21. ความสัมพันธ์ระหว่างเกม Visual novel แนว Eroge กับสังคมญี่ปุ่น
 22. การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของรัฐมหาอำนาจกับปัญหาความมั่นคงใหม่: กรณีศึกษาผลกระทบจากยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต่อประเทศไทย
 23. GLOBAL STABILITY AND THE TREND OF MULTIPOLAR WORLD ORDER
 24. LGBTQ Career Opportunities: Human Resource Managers’ Perception
 1. การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงวายังกูลิต (Wayang Kulit) ผ่านการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรทางวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย
 2. การดัดแปลงนิทานเรื่องไกรทองสู่นวนิยายเรื่องจ้าวธารา
 3. การศึกษา “ภาพอนาคต” ในอนิเมชั่นญี่ปุ่นแนววิทยาศาสตร์ ค.ศ.1995-2010
 4. “กาแฟสดมูเซอ” : การนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวลาหู่นะบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 5. การเปิดรับสื่อบันเทิงรักร่วมเพศกับการเปิดเผยตัวตนของนักศึกษาเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย
 7. การศึกษาเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ [b] ในภาษาจีนแต้จิ๋ว
 8. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาความรักในรายการ "พุธทอล์ค พุธโทร"
 9. เจตนาของการแสดงประทุษวาจาในเครือข่ายสังคมออนไลน์:กรณีศึกษาเฟซบุ๊กของเสก โลโซ
 10. การสร้างคำและการปรากฎใช้คำประกอบว่า "สาย" ในโครงสร้างประโยคภาษาไทยในทวิตเตอร์
 11. แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักท่องเที่ยวจีน
 12. Varieties of Thai English on Commercial Shop Signs in Chatuchak Market
 13. A Survey Study on AU Students’ Opinions regarding the AU SPARK Application
 14. Examination Central Clock Campaign: Exploring Assumption University Students and Examination Proctors’ Expectations and Perceptions
 15. The Most Popular Online Products Sold by KU Students
 16. An Investigation of Factors Driving Netflix Subscriber Growth among Thai Viewers
 17. Instagram Usage and Its Effects on Self-Esteem among Undergraduate English-Major Students of Kasetsart University
 18. How are the ideas of racism, classism, and speciesism hidden and represented in Harry Potter and The Deathly Hallows?
 19. Re-colonization of South Asia: The disempowerment of social knowledge and political power in the post-colonial era
 20. Postfeminist Reading of the Portrayal in Disney’s Frozen