รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ One Arts Undergraduate Symposium 1. การปนและการสลับภาษาอังกฤษในบทความออนไลน์ของ The Standard Pop
 2. อิทธิพลของการสัมผัสภาษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีต่อการปนภาษาและการสลับภาษาในภาษาไทย : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของหญิงข้ามเพศ (Waria) ในเมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย: กรณีศึกษา ปอเนาะ เปอซันเตร็น วาเรีย อัลฟาตาห์
 4. Landlady’s Friendly Appearance and the Ruthless Nature of Human Hidden Behind in Roald Dahl’s “The Landlady”
 5. The Cruelty of Colonization in Gabriel Garcia Marquez’s “The Sea of Lost Time”
 6. ความเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของสตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 7. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือซีไรต์ในประเทศไทย
 8. การศึกษาการนำเสนอเนื้อหาและกระบวนการเผยแพร่เพลงและใบปลิวเพื่อนำเสนอนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ช่วง พ.ศ. 2481 - 2487
 9. การศึกษาแบบรูปการตั้งถิ่นฐาน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม
 10. A Comparative Study of EFL Teachers’ Attitudes in Public and Private Schools towards Inclusive Education
 11. Contextualizing Japanese Sense of Alienation at the Turn of the 20th Century: Answering Nutsume Soseki’s Criticism on Japan’s Impetious Modernization
 12. การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
 13. การศึกษากระบวนการนำเสนอประเด็นปัญหาทางสังคมบนเฟซบุ๊กเพจ (Facebook page) ของขบวนการประชาชนในช่วงปี 2557-2562
 14. WOMEN’S RIGHTS IN JAPANESE SOCIETY: THE CASE STUDY OF #METOO MOVEMENT AND SHIORI ITO
 15. ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวเสฉวน-ฉงชิ่ง
 16. Read for the Blind แอปพลิเคชันจัดการหนังสือเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
 17. โรมในอิตาลี :การสร้างประวัติศาสตร์โรมันในฟาสซิสต์อิตาลี ค.ศ. 1922 - 1943
 18. Marxist Characterization in Dystopian Films: In Time (2011) and Snowpiercer (2013)
 19. ความพึงพอใจในการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกที่บกพร่องทางการเห็น
 20. การขยายความหมายของคำว่า เก่ง ในภาษาไทย
 21. ความสัมพันธ์ระหว่างเกม Visual novel แนว Eroge กับสังคมญี่ปุ่น
 22. การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของรัฐมหาอำนาจกับปัญหาความมั่นคงใหม่: กรณีศึกษาผลกระทบจากยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต่อประเทศไทย
 23. GLOBAL STABILITY AND THE TREND OF MULTIPOLAR WORLD ORDER
 24. LGBTQ Career Opportunities: Human Resource Managers’ Perception
 1. การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงวายังกูลิต (Wayang Kulit) ผ่านการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรทางวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย
 2. การดัดแปลงนิทานเรื่องไกรทองสู่นวนิยายเรื่องจ้าวธารา
 3. การศึกษา “ภาพอนาคต” ในอนิเมชั่นญี่ปุ่นแนววิทยาศาสตร์ ค.ศ.1995-2010
 4. “กาแฟสดมูเซอ” : การนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวลาหู่นะบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 5. การเปิดรับสื่อบันเทิงรักร่วมเพศกับการเปิดเผยตัวตนของนักศึกษาเพศทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย
 7. การศึกษาเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ [b] ในภาษาจีนแต้จิ๋ว
 8. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาความรักในรายการ "พุธทอล์ค พุธโทร"
 9. เจตนาของการแสดงประทุษวาจาในเครือข่ายสังคมออนไลน์:กรณีศึกษาเฟซบุ๊กของเสก โลโซ
 10. การสร้างคำและการปรากฎใช้คำประกอบว่า "สาย" ในโครงสร้างประโยคภาษาไทยในทวิตเตอร์
 11. แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักท่องเที่ยวจีน
 12. Varieties of Thai English on Commercial Shop Signs in Chatuchak Market
 13. A Survey Study on AU Students’ Opinions regarding the AU SPARK Application
 14. Examination Central Clock Campaign: Exploring Assumption University Students and Examination Proctors’ Expectations and Perceptions
 15. The Most Popular Online Products Sold by KU Students
 16. An Investigation of Factors Driving Netflix Subscriber Growth among Thai Viewers
 17. Instagram Usage and Its Effects on Self-Esteem among Undergraduate English-Major Students of Kasetsart University
 18. How are the ideas of racism, classism, and speciesism hidden and represented in Harry Potter and The Deathly Hallows?
 19. Re-colonization of South Asia: The disempowerment of social knowledge and political power in the post-colonial era
 20. Postfeminist Reading of the Portrayal in Disney’s Frozen